Volg en deel ons

Algemene Voorwaarden

algemene leveringsvoorwaarden van Rouwhuiskamer Westervoort, onderdeel van Akarma Beheer B.V.

ARTIKEL 1. ALGEMEEN
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die tussen
Rouwhuiskamer Westervoort en de opdrachtgever wordt gesloten betreffende de activiteiten en het
beschikbaar stellen van ruimtes en benodigdheden met betrekking tot de laatste verzorging en
de opbaring van een overledene, rouwbezoeken aan de overledene, condoleance en
afscheidsplechtigheid ter herinnering aan de overledene.
1.2 De algemene voorwaarden zijn voor elke opdracht van toepassing, ook indien een
vervangende opdrachtgever voor dezelfde overledene optreedt.

ARTIKEL 2. OVEREENKOMSTEN
2.1 De overeenkomst wordt bij voorkeur schriftelijk gesloten. Dagtekening en ondertekening door
beide partijen van een begroting of het zogeheten overdracht- of opdrachtformulier is daarvoor
voldoende. Indien de debiteur een ander is dan de opdrachtgever dienen beiden het document
ter schriftelijke overeenkomst te ondertekenen.
2.2 Het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst laat onverlet de bevoegdheid van partijen
om aan te tonen dat op andere wijze een overeenkomst – met gelijktijdige opgave van de
inhoud van die overeenkomst – tot stand is gekomen.
2.3 Een vooraf afgegeven begroting is geldig voor het jaar waarin het is afgegeven.

ARTIKEL 3. TIJDSTIP VAN LEVERING
3.1 De levering van zaken en/of diensten vindt plaats op dagen en tijdstippen zoals
overeengekomen tussen opdrachtgever en Rouwhuiskamer Westervoort. Rouwbezoeken kunnen
door belangstellenden worden gepland zonder interventie van opdrachtgever, hiervan wordt
opdrachtgever onverwijld in kennis gesteld, voor zover geen gebruik wordt gemaakt van een
24-uurs opbaarruimte.

ARTIKEL 4. OVERDRACHT- OF OPDRACHTFORMULIER
4.1 Het te ondertekenen overdracht- of opdrachtformulier bevat:
a) alle voor de opbaring relevante gegevens van de overledene en de opdrachtgever.
b) de verklaring dat de opdrachtgever de toepasselijke algemene voorwaarden heeft
ontvangen en beschikt over een actuele prijslijst behorende bij de dienstverlening van
Rouwhuiskamer Westervoort.
4.2 Rouwhuiskamer Westervoort is gehouden zo mogelijk binnen 24 uur de werkelijke prijzen van
diensten met een zogenoemde prijs op aanvraag aan de opdrachtgever door te geven.
Wanneer de opdrachtgever geen nadere opgave heeft verlangd en/of de opdracht na de
prijsopgave niet onverwijld heeft gewijzigd, is hij gehouden de reële prijzen van de
desbetreffende dienstverlening en/of opdracht te betalen.
4.3 De overeenkomst kan in onderling overleg en met wederzijds goedvinden worden gewijzigd,
doch voor condoleances en afscheidsplechtigheden niet later dan 48 uur voor het
overeengekomen tijdstip van de plechtigheid. De financiële gevolgen, zowel voordelig als
nadelig, van aanvaarde wijzigingen worden gespecificeerd en met de opdrachtgever
verrekend.

ARTIKEL 5. TARIEVEN
5.1 Rouwhuiskamer Westervoort hanteert vooraf vastgestelde tarieven van zaken en diensten, welke
jaarlijks worden bijgesteld of eerder indien nodig.
5.2 De opdrachtgever ontvangt op verzoek een schriftelijk exemplaar van de actuele prijslijst van
de diensten welke door Rouwhuiskamer Westervoort worden aangeboden.
5.3 De in de prijslijst vermelde prijzen worden gehanteerd en kunnen niet worden gewijzigd, tenzij
de wet dwingend anders voorschrijft of de prijzen gebaseerd zijn op door de opdrachtgever
verstrekte onjuiste gegevens.

ARTIKEL 6. BETALING
6.1 De opdrachtgever betaalt de gespecificeerde nota binnen veertien dagen na factuurdatum.
6.2 De opdrachtgever is gehouden de door Rouwhuiskamer Westervoort te zijnen behoeve betaalde
voorschotten – mits voortvloeiend uit het overlijden waarop de opdracht betrekking heeft – op
eerste verzoek aan Rouwhuiskamer Westervoort te voldoen.
6.3 Kosten voortvloeiende uit overheidsregelingen met betrekking tot de dienstverlening voor
opdrachtgever komen nimmer voor rekening van Rouwhuiskamer Westervoort.
6.4 De opdrachtgever kan zich wat betreft zijn verplichting tot betaling er niet op beroepen, dat hij
namens en voor rekening van het vermogen en/of de erven van de overledene heeft
gehandeld.
6.5 De opdrachtgever is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde
betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de
overschrijding daarvan opdrachtgever al dan niet kan worden toegerekend.
6.6 Onverminderd de hem verder toekomende rechten, is Rouwhuiskamer Westervoort alsdan bevoegd
intrest te berekenen over het openstaande bedrag van 1,5% per maand of een gedeelte van
een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.
6.7 Onverminderd de hem verder toekomende rechten, is Rouwhuiskamer Westervoort alsdan bevoegd
kosten te berekenen naar aanleiding van verdere incasso-activiteiten door Rouwhuiskamer Westervoort.
6.8 Alle kosten voortvloeiend uit inschakeling van een extern incassobureau ten behoeve van
betaling van de factuur zijn te allen tijde voor rekening van opdrachtgever.

ARTIKEL 7. PERSONALIA
7.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Rouwhuiskamer Westervoort
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan
Rouwhuiskamer Westervoort worden verstrekt.

ARTIKEL 8. AANSPRAKELIJKHEID
8.1 Rouwhuiskamer Westervoort zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen in
overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap en de opdracht uitvoeren.
8.2 De overledene wordt bij voorkeur zonder enige sieraden overgedragen aan Rouwhuiskamer Westervoort.
Indien er bij de overledene sieraden of andere bezittingen aanwezig zijn, is
vermissing en/of beschadiging hiervan voor risico en/of rekening van de opdrachtgever.
8.3 Rouwhuiskamer Westervoort is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige
tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis(sen) jegens de opdrachtgever.
8.4 Rouwhuiskamer Westervoort is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (nietleidinggevende) ondergeschikten of van anderen die hij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
8.5 Rouwhuiskamer Westervoort aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens zijn verstrekte
adviezen.

ARTIKEL 9. OPONTHOUD
9.1 Oponthoud en vertraging bij de uitvoering van de opdracht zijn uitsluitend voor rekening van
Rouwhuiskamer Westervoort indien deze hem of zijn toeleveranciers redelijkerwijs kunnen worden
toegerekend. Zij kunnen hem niet worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan schuld,
noch krachtens wet, rechtshandeling of in het rechtsverkeer geldende opvatting voor zijn
rekening dienen te komen.

ARTIKEL 10. KLACHTEN
10.1 Klachten over de dienstverlening door Rouwhuiskamer Westervoort, waaraan de opdrachtgever
gevolgen wil verbinden, moeten volledig en duidelijk omschreven door de opdrachtgever (of
diens gemachtigde) binnen 21 dagen na de datum van uitgeleide van de overledene bij
Rouwhuiskamer Westervoort ingediend zijn. Niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg
hebben dat de opdrachtgever zijn rechten ter zake verliest.
10.2 Klachten over de nota moeten binnen 14 dagen na ontvangst van de nota schriftelijk bij
Rouwhuiskamer Westervoort ingediend worden. Indien de ontvangstdatum niet bekend is, geldt hier
30 dagen na dagtekening van de nota.
10.3 Rouwhuiskamer Westervoort zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht trachten met de
opdrachtgever tot overeenstemming te komen over de afwikkeling van de klacht.

ARTIKEL 11. PARTIËLE NIETIGHEID
11.1 Indien één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden en de overeenkomst met
opdrachtgever niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in
stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling
van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridische effectieve wijze
zo dicht mogelijk benadert.

ARTIKEL 12. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
12.1 De vestigingsplaats van Rouwhuiskamer Westervoort is de plaats waar opdrachtgever aan zijn
verplichtingen jegens Rouwhuiskamer Westervoort moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich
daartegen verzetten.
12.2 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Rouwhuiskamer Westervoort is uitsluitend het
Nederlandse recht van toepassing.
12.3 Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen opdrachtgever en Rouwhuiskamer Westervoort gesloten overeenkomst dan wel van andere overeenkomsten, die daarvan het gevolg
mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.